Kim Krijnen shoots Jette van den Berg & Fleur Poots

Fotographer: KIM KRIJNEN - www.kimkrijnen.com

Cliënt: Jette van den Berg & Fleur Poots
Assignment: Portfolio shots for Jette & Fleur, aka "A-Sunday-morning-well-spent-with-girls-in-a-hotel"